TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา
TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา
  • เที่ยว 5 วัน 3 คืน
  • เที่ยวบิน AIR ASIA X
  • ประเทศ ญี่ปุ่น
  • ราคาเริ่มต้น  20,888 บาท
    (ราคาไม่รวมวีซ่า)
    รายละเอียด
    #เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ #อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ #ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน #เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง #นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี #ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น #ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน